ARLINGTON WASHINGTON IS THE CITY TO FIND A NASTY SPANKING - EVA TAKES IT ROUGH